Thursday, July 09, 2020

Trzy dni przed wyborami | Three days before the elections

==PL==
Dziś jest 9 lipca 2020. Za trzy dni mamy drugą turę wyborów prezydenckich w Polsce. Jaka jest ich waga? Co jest w tym wyborze najważniejsze?

Z wielu, zapewne taktycznych powodów, to co najważniejsze nie jest zbyt mocno w tej kampanii uwypuklane. Być może tak miało być, być może najważniejsze sprawy nie interesują większości wyborców...

Nie chcę o tym pisać, nie chcę pisać o kompletnie wydumanych i zastępczych "ważnych" tematach w przekazie Andrzeja Dudy. Nie chcę udowadniać, że to, o czym mówi Rafał Trzaskowski jest ważne.

To, co w tej kampanii nie jest mocno dyskutowane to sama esencja demokracji w Polsce. Andrzej Duda przyłożył rękę do poważnego naruszenia jej podstaw - zasady trójpodziału władzy. Zaakceptował poddanie Trybunału Konstytucyjnego funkcjonariuszom PiS. Przyczynił się do zdemolowania Krajowej Rady Sądownictwa, do niewłaściwego wyboru prezesa Sądu Najwyższego w Polsce. Nie wspomnę już w wielu innych aktach tej władzy, jakich celem jest jedno: zakończenie w Polsce czasu Państwa Otwartego i Transparentnego. Zaakceptował niebotyczną pomoc dla Telewizji Publicznej, która od dawna jest skrajną tubą propagandową partii PiS, cyniczną do tego stopnia, że łagodne uwagi ze strony Rady Etyki Mediów kwituje jawnym kłamstwem, tak co do intencji Rady jak i swojej nieuczciwej działalności. Jest 100% pewności, że wybrany po raz drugi będzie kontynuował te działania. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Wiemy z historii zbyt dobrze, do czego to może doprowadzić. Z jednej strony do gigantycznych afer, jakich nigdy nie da się odsłonić (jak np. to co się stało z KNF albo z finansowaniem zakupów przez ministerstwo finansów czy też z niewyjaśnioną do dziś sprawą Skoków, "dwu wież" i wielu innych).

Ale i to nie jest nawet najgorsze w skali całego Państwa. Zdemolowane państwo, które nie szanuje zasady absolutnej niezależności filarów władz - kończy tam gdzie skończyły kiedyś w XX wieku Niemcy, Włochy czy Austria, albo, w najlepszym wypadku staje się atrapą demokracji jak Rosja za Putina, Węgry za Orbana, Turcja za Erdogana - aby już na tych tylko przykładach skończyć i nie iść za daleko.

Dla tych, którzy nigdy by nie wybierali Platformy Obywatelskiej w normalnych wyborach powiem tak - rozumiem Was i szanuję, ale pomimo to proszę - zastanówcie się nad tym, co jest "powyżej" polityki. I z tego powodu, nawet jeśli macie opór przed wyborem typu "mniejsze zło" - warto nawet z takiego motywu wybrać przeciwnika Andrzeja Dudy.

Stawka w tych wyborach jest najwyższa od wyborów z 1989 roku...

==EN==Today is July 9th, 2020. In three days we have the second round of presidential elections in Poland. What is their significance? What is the most important matter in this selection?

For many, probably tactical reasons, what is most important is not highlighted too much in the campaigns of the contenders. Perhaps it was supposed to be like that, maybe the most important issues are not of interest to most voters ...

I do not want to write about it, I do not want to write about completely invented and substitute "important" topics in the message of Andrzej Duda. I do not want to prove that what Rafał Trzaskowski is talking about is important.

What is not discussed in this campaign is the very essence of democracy in Poland. Andrzej Duda put his hand to a serious breach of its foundations – to the principle of the separation of powers. He accepted the submission of the Constitutional Tribunal to PiS officers. He contributed to the demolition of the National Council of the Judiciary (KRS), and to the faulty choice of the president of the Supreme Court in Poland. I will not mention in many other acts of the presidential power whose purpose was simple: to end the time of Open and Transparent State of Poland. He accepted the sky-high help for Public Television, which has long been nothing more but an extreme propaganda tube of the PiS party, so cynical that even mild remarks on the part of the Media Ethics Council were met with blatant lies, both about the Ethics Council's intentions and  public TV station dishonest activities. There is 100% certainty that in his second term he would continue these activities. There is no doubt about it.

We know from history too well where this can lead to. On the one hand, to gigantic scandals that can never be revealed (such as what happened to the Polish Financial Supervision Authority or the recent financing of medical purchases by the Ministry of Health or the unexplained case of “Skoki” Shadow Banks, "Two Towers" scandal in Warsaw and many others).

But this is not even the worst on the whole country scale. A demolished state that does not respect the principle of absolute independence of the pillars of government, ends where it once ended in the 20th century Germany, Italy or Austria, or, at best, becomes a dummy democracy like Russia under Putin, Hungary under Orban, or Turkey under Erdogan - to end here with such examples and not to go too far...

For those who would never choose the Civic Platform in normal elections I will say – yes, I understand your motives and respect you, but please - think about what is "above" the politics. And for this reason, even if you resist choosing the "lesser evil" – in this very elections choosing Andrzej Duda's opponent is a noble act despite the unwanted motive. 

The stakes in these elections are the highest since the 1989 when we broke with communism...

(The picture from: https://telanganatoday.com/pillars-of-democracy-are-fraying)

Wednesday, July 08, 2020

Republican voters against Trump


Polish right-wing president and his wife are surely not happy to be shown in a negative context in the Republicans Voters against Trump spot...
Particularly before the elections in Poland....
From:

Macrospherology of humans. Globes - volume two of Peter Sloterdijk's Spheres

I have been reading the second volume of Sloterdijk's magnum opus for a couple of months now. I still haven't found the time for a f...