Friday, June 14, 2019

Three Pillars of MakoLab - my speech at XXX anniversary of MakoLab creation

This is in Polish and English, intertwined...

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Przyjaciele i Współpracownicy


Jesteśmy razem już od trzydziestu lat. W tym czasie niektórym udaje się wychować całkiem samodzielnych, dorosłych ludzi! To całe pokolenie ukształtowanych jednostek, indywidualności, charakterów, mających za sobą sukcesy i porażki, wzloty i upadki. Nasze dorosłe już dziecko, Makolab, również ma za sobą niezliczone dobre i złe dni, mniejsze i większe wygrane, chwile radości i optymizmu, ale i chwile zwątpienia.
Na szczęście od samego początku istnienia Makolab ma coś, czego niektórzy inni nie mają - solidne podstawy, fundamenty, na których oparliśmy filozofię i kulturę firmy; odnośniki, które pomagają nam kształtować postawy, zdobywać nowe rynki, wdrażać przełomowe rozwiązania i - przede wszystkim - wciąż iść naprzód. Kreować trendy (zamiast jedynie za nimi podążać), otwierać okna (tam, gdzie zastajemy zamknięte drzwi), i łamać zasady (po to, by tworzyć nową i lepszą rzeczywistość).
Jak to osiągnęliśmy? Dzięki wierności trzem filarom, które jak Filary Ziemi Kena Folleta pozwoliły nam nakreślić architekturę świata takim, jakim sami chcemy go widzieć. Zbudowaliśmy Makolab na trzech filarach, tak jak on zbudował swoją epicką powieść o jakże wymownym dla nas tytule.


Dear Guests, Partners, Friends and MakoLab employees,


We have been together for thirty years! During these years some of us succeeded in raising children into quite independent adults - a whole generation of well-formed individuals with their own characters who have experienced successes, failures, highs and lows.
MakoLab, the individual we raised from child to adult, leaves behind an uncountable number of days good and bad, triumphs big and small, moments of doubt and despair, but also moments of joy and optimism.
From the very beginning of its existence, MakoLab has something that most other companies lack – firm fundamental beliefs upon which we have built our philosophy and company culture, points of reference which help us shape our attitudes, conquer new markets, implement new solutions, and – perhaps most important of all - always keep moving forward…
These beliefs help us create new trends (not just follow existing ones), open windows to places which doors are kept closed, and to break rules in order to create new, better realities.
How did we get here? It was all possible because we believe in three basic pillars, which, like in Ken Follet’s novel “Pillars of the Earth”, helped us to sketch the architecture of the world as we wanted to see it. In a similar way to Follet’s epic novel with its meaningful title, we have built MakoLab on three pillars.


Pierwszym z nich jest nieustanna innowacja i poszukiwanie.


Poszukiwanie to dla nas koncepcja o szerokim spektrum. Nie mówimy wyłącznie o badaniach i rozwoju w znaczeniu technologicznym. Poszukujemy także wtedy, gdy zastanawiamy się nad organizacją pracy, urządzeniem biura, nad wszystkim tym, co stanowi codzienność firmy.
Każdy, kto nas zna, wie, że nieustannie szukamy najlepszych rozwiązań i największej efektywności. To oczywiście nie zawsze się udaje. Czasami zapewne nie udaje się wcale, ale naszym wyróżnikiem jest niesamowita motywacja, odważne pomysły i chęć tworzenia. Spoglądamy w gwiazdy, równocześnie mocno stojąc na ziemi. Nie zatrzymujemy się. Wnikliwie analizujemy porażki – patrzymy na błędy z przeszłości, uczymy się na nich, ale wciąż idziemy do przodu.
Innowacja w MakoLab ma też wymiar dosłowny. Nie byłoby nas zapewne w największej firmie samochodowej z Francji, gdybyśmy lata temu nie wymyślili najdziwniejszego systemu CMS, jaki świat widział – systemu, który nie potrzebował Internetu, aby działać. Nie byłoby nas w bankach, jakie pomagają ludziom kupować samochody, gdybyśmy nie stworzyli wizji działania symulacji finansowych. Nie byłoby nas w jednej z najważniejszych firm samochodowych w Niemczech, gdybyśmy nie spróbowali sobie wyobrazić, co może zrobić całkiem realny pojazd mechaniczny, gdy połączymy go ze światem cyfrowym. Nie moglibyśmy tworzyć aplikacji dla lotnictwa, gdybyśmy nie proponowali innowacyjnych rozwiązań.  Nie byłoby nas w wielu amerykańskich firmach, gdybyśmy nie wymyślali rozwiązań, o jakich im się nawet nie śniło. Kreatywność naszych artystów spotykała się z innowacyjnością techniczną naszych programistów w niezliczonych projektach.
Nasze podejście do innowacji widać także tam, gdzie wszyscy innowacji oczekujemy – czyli w naszej działalności R&D. Stworzyliśmy nowy rodzaj Blockchain’a. Zrobiliśmy też pierwsze kroki w kierunku Blockchain’a kwantowego. Jeden z nas zarządza największą i najważniejszą ontologią dla świata finansów, inni budują słowniki dla Komisji Europejskiej, pomagające w zapobieganiu kryzysom finansowym. To globalne sukcesy na miarę największych, międzynarodowych graczy. Dlatego tym bardziej, muszę przyznać, cieszy mnie dzisiejsza uroczystość. Mamy szansę powspominać - z autentycznym niedowierzaniem przyprawiającym o zawrót głowy - to, jak zaczynaliśmy. Te czasy, kiedy drukowaliśmy matryce do produkcji skądinąd profesjonalnych książek i czasopism na byle drukarkach, zupełnie do tego nieprzystosowanych, czy na kalce technicznej, kompletnie się do tego nie nadającej. Czasy kiedy ja, wtedy jeszcze naukowiec, pisałem programy na kartach perforowanych…
Dziś pracujemy nad sztuczną inteligencją, nad samochodami, które za chwilę będą same jeździć. Lada moment będziemy programować komputery kwantowe, które wywrócą świat do góry nogami. Makolab jest i będzie częścią tej nowej, ekscytującej rzeczywistości, bo nasza wyobraźnia i chęć eksploracji nie znają granic.

The first pillar: enduring innovation and research


For us, research is an extensive concept. We do not limit research and development to technology. “Research” includes improving the organization in every way, arranging – and rearranging – our office space and the ways we work. “Research” is everything that informs even the day-to-day existence of MakoLab.
Those who know us know that we endlessly search for the best solutions and maximum efficiency. This, of course, is not always easy to achieve. Sometimes, perhaps, we fail in this, but our strength lies in being driven, having brave ideas, and in an everlasting willingness to create. We look into the stars with our feet firm on the ground. We analyse our failures, examine past mistakes, and thus gain more knowledge and, in turn, move forward.
“Research and Innovation” in MakoLab also have a more literal meaning.
We would not have worked for many years with the largest French car manufacturer, if, long ago, we hadn’t invented the strangest CMS system the world had ever seen: a system which did not need the Internet to operate! We would not be working with banks which help people buy cars, if we had not created a vision for financial simulators at a time when no bank used them. We would not be present at one of the largest German automotive businesses, if we had not imagined what a car could do when we connected it to a grid of data. We would not make apps for connected aircraft if we did not innovate how to make them better and more efficient. We would not be working for many American companies if we could not fulfil their dreams about digital tools. In countless projects like these the creativity of our artists met – and meets – with the technical innovation of our developers.
Our approach to innovation is particularly prominent in the activity we naturally expect to be most innovative in – our R&D efforts. We have created a new kind of Blockchain. We have made the first steps toward Quantum Blockchain. One of our people manages the development of the largest and most important ontologies for the financial industry. Part of our team is building vocabularies for the European Commission with the use of Machine Learning and semantics, with the fundamental goal of preventing any future financial crisis. These global achievements would be a source of pride for the largest international players! All the more reason why I’m full of happiness this evening. We have an incredible chance to reminisce – with a bit disbelief – about our beginnings 30 years ago. The times when we made money on printing offset plates for books and newspapers using primitive printers and plain tracing paper! The years when I, still a young scientist, wrote our software on perforated cards.
Today we work on AI, on cars that will soon drive themselves. In the near future we will program quantum computers which will turn the world upside down.  MakoLab is and will be part of this exciting reality because our imagination and will to explore has no limits.


Drugim ważnym dla nas filarem jest absolutne i radykalne pierwszeństwo klienta.Od samego początku istnienia MakoLab’u rządzi nami zasada „customer sovereignty” – zwierzchność klienta nad nami. Adam Smith, tworząc podstawy kapitalizmu, pisał „the consumer is king”. Ta reguła, sprawdzona i sprawdzana nadal we wszystkich zdrowych systemach ekonomicznych, jest równie ważna w codziennym funkcjonowaniu Makolabu. Wszystko co robimy, robimy dla naszych klientów.
Tak, wiem co powiecie - to truizmy i slogany. Nieprawda. Pilnujemy tej zasady. Wierzymy w nią, choć czasem to naprawdę bardzo trudne. Powiem wam w sekrecie, że czasem mamy wątpliwości. Czasem nawet oceniamy i marudzimy - ten klient nie wie czego chce, tamten nie rozumie...Każdy kto kiedykolwiek funkcjonował w środowisku biznesowym doskonale wie o czym mówię. Ale my w Makolabie od 30 lat robimy wszystko - czasami (choć na szczęście rzadko) aż do działań na granicy opłacalności – aby nasz klient był zadowolony. Nie, nie zadowolony - zachwycony! Oczarowany! Przekonany do nas i przekonany o wartości tego, co mu dostarczyliśmy. Bo to, co dostarczamy JEST najwyższej jakości.
W zwierzchności klienta kryje się istota kapitalizmu – tego polskiego, który budowaliśmy od 1989 roku, i tego europejskiego, i światowego. Jesteśmy jego częścią choćby poprzez fakt, że 80% obrotu osiągamy zagranicą.


The second important pillar: radical customer sovereignty.


From the dawn of our existence there is a rule that has absolute importance for us – customer sovereignty – the authority of the client over us. Adam Smith, creating the foundations of capitalism, said: “The consumer is king”. That rule has proved to work in all healthy economies and is equally important to us here at MakoLab. Ultimately, everything we do focuses on our clients.
Sure, one could say, “this is simply a catchphrase”. It’s not. We believe in it wholeheartedly – even if, at times, it is very difficult. Just between you and me, I admit that we sometimes have doubts. Sometimes we are judgemental: one client doesn’t really know what he wants, another one doesn’t understand what we do… Those who have been in business long enough know these sentiments well. However, from our beginnings 30 years ago, we in MakoLab have been striving – sometimes dangerously close to the limit of profitability – for our clients’ satisfaction. Wait, did I say satisfaction? No, I meant absolute delight. We want our clients to be overwhelmingly convinced by our talents and certain about the value of our products, because what we deliver must be of the highest quality.
Customer sovereignty lies at the heart of all capitalism – be it global, European, or the Polish capitalism we have been building since 1989. We are part of that global system now, especially given that 80% of our revenue comes from abroad.

Trzeciem filarem na którym oparliśmy filozofię Makolabu jest WOLNOŚĆ.


Ja wiem, że na tego rodzaju uroczystościach wypada przytaczać spektakularne case studies, pokazywać realizacje i mówić o sukcesach. To ważne i motywujące. Ale tak naprawdę Makolab powstał na bazie konkretnej potrzeby - potrzeby wolności, którą odczuwałem dokładnie wtedy, kiedy odczuwała ją cała Polska. W czerwcu 1989 roku, którego rocznicę tak pięknie świętujemy!
Głód wolności był na początku bardzo konkretny i materialny – chodziło o wolność do godnego życia i godnego utrzymania rodziny. Z czasem ta sama potrzeba zdominowała filozofię firmy i pozwoliła jej rozwinąć skrzydła. To wszystko działo się na przestrzeni wielu lat - patrząc z perspektywy czasu właściwie dekad! W 2007 roku aktem wielkiej odwagi i głębokiej wolności była decyzja o wejściu na giełdę – pomimo tego jak niewielką byliśmy wtedy firmą. Nie istniała wówczas jednak żadna inna metoda finansowania rozwoju, która dałaby nam tyle swobody i wolności, ile chcieliśmy mieć.
W 2008 roku z kolei potrzeba wolności przełożyła się we mnie na powierzenie sterów firmy Wojtkowi – po to, abym odzyskał wolność do innowacji i poszukiwań. Właśnie wtedy zaczęliśmy odnosić sukcesy poza granicami Polski i zajęliśmy się protoplastą sztucznej inteligencji, czyli sieciami semantycznymi. Zadebiutowaliśmy w Anglii, we Francji, a wreszcie - za oceanem. 
Zastanawiacie się, co nam dała ta wolność, jaka jest jej wymierna wartość? Odpowiem prostym i bardzo aktualnym przykładem; istniała niedawno wielka pokusa dla udziałowców spółki, aby sprzedać firmę. To etap decydujący dla wielu organizacji biznesowych. My jednak oceniliśmy, że taki krok odebrałby nam wolność, którą tak sobie cenimy. Zamiast tego wprowadziliśmy program akcji pracowniczych, dzięki któremu kilku z Was powiększyło grono współwłaścicieli firmy.
Praktykowanie wolności w warunkach firmowych nie jest proste. Wymaga odwagi i determinacji. Wymaga zaciskania zębów. Trudno czasami tę wolność dostrzec w organizacji mocno hierarchicznej i można powiedzieć – niedemokratycznej. Paradoksalnie jednak my rozumiemy wolność nie jako ucieczkę od czegoś, lecz jako możliwość wyboru. Nie jesteśmy “wolni od” lecz “wolni by móc”...
Czasem zdarza się, że pracownicy odchodzą. To także świetny przykład na to jak Makolab rozumie wolność. Ci, którzy nas zostawiają, podejmują świadomy wybór, ale my dbamy o to, by wszystko działo się w przyjaźni. Chcemy by każdy czuł się wolny w swoich decyzjach, jednocześnie wiedząc, że ma w nich nasze wsparcie. Staramy się rozstawać z ludźmi w taki sposób, by nie stać na drodze do ich wolności i jednocześnie umożliwiać powroty. Mamy dziś na sali wielu byłych pracowników – cieszę się, że jesteście dziś z nami i świętujecie sukces, którego sami byliście ważną częścią.


The third pillar which forms our philosophy: FREEDOM.I know perfectly well that during ceremonies like this one it is normal - and expected - to show spectacular case studies, point out our greatest achievements and celebrate our successes. All of that  is important and motivating. But… the truth is that MakoLab has been created out of a concrete need: the need for freedom. Together with all other Poles, I felt this deeply in June 1989, the year of freedom and solidarity which we celebrate this year across the country with so much joy and pride.
In the beginning, the desire for freedom was very down to earth – it was all about the freedom to live a dignified life and to provide for our families. Over time, the same desire for freedom dominated the company culture and allowed us to spread our wings.
All that happened over many years, or, to be precise, over decades. Despite the small size of our company at that time, our 2007 IPO was an act of bravery based on that deep sense of freedom. Floating this company on the stock market was the best way to finance company growth and give us even more freedom.
In 2008, it was out of that same desire for freedom that I asked Wojtek to become the new guardian of the MakoLab ‘child’. At the time I was seeking freedom to innovate and to develop new ideas. Shortly after, we started to work on larger projects outside Poland and initiated works on the precursor of Artificial Intelligence and on semantic technologies. We debuted in France, UK and finally in the US.
Do you want to know what that freedom gave us? What was its measurable value? I will tell you this using a simple and very recent example. Not long ago our company shareholders were tempted to sell the company. This is usually a decisive step for many business organizations. However, we realized that such a step would take away the freedom we cherish so much. Instead we initiated an Employee Shareholder Program and now several of our newest shareholders are our employees!
Practising freedom in the company environment is far from trivial. It requires courage and determination. Sometimes it really is a “grin and bear it” way of life. It is difficult to see true freedom in a highly hierarchical and, shall we say, undemocratic environment. Paradoxically perhaps, we understand freedom not as an escape from duties, but as a liberty of choice. We are not “free from” we are “free to”.
It sometimes happens that company employees leave. In this realm we also practice freedom. Those who leave us make a conscious choice, but if that moment comes, we always nurture an atmosphere of friendship. We want all to feel free in their choices and all to feel our support. We strive to part in such a way that those who leave may also feel free to return. We have many former employees of Makolab here – I’m so happy you are with us today and can celebrate the success you were part of.

I hope that our “Pillars of the Earth” – Innovation, Customer Sovereignty, and Freedom – are, and will remain, as close to you all as they are to me.
I wish the same for all of us and for our now 30-year-old grown-up child – MakoLab!

Mam nadzieję, że nasze Filary Ziemi - Innowacja, Pierwszeństwo Klienta i Wolność - są i pozostaną tak samo bliskie Wam, jak i mnie.
Tego życzę sobie, Wam i naszemu dorosłemu dziś dziecku, 30-letniemu Makolabowi!

Macrospherology of humans. Globes - volume two of Peter Sloterdijk's Spheres

I have been reading the second volume of Sloterdijk's magnum opus for a couple of months now. I still haven't found the time for a f...