Tuesday, December 19, 2017

The Statement of Poland's Supreme Court related to the public enunciations of Poland's Prime Minister.


With regard to the numerous public enunciations of the Prime Minister of Poland, Mr. Mateusz Morawiecki related to the courts of Poland, including the Supreme Court (i.e. in his exposé and especially in his article in “Washington Examiner” from December 13th, 2017) it must be firmly declared that his thesis about the domination of the communist time judges over the Supreme Court is plainly false and cannot be used to objectify to the collective move of 40 percent of judges into the compulsive retirement.

The fact of a given judge sentencing in the times of the Polish Peoples Republic does not automatically render the judge judicially dependent on the communist regime, or the one, whose actions were uncreditable. If Prime Minister has access to the information about the particular cases and particular judges, he should present them publically, instead of casting injurious generalisations.

Similarly, he should act, when he claims that some court proceedings were “led by bribes, whenever the case was more profitable”. Any facts about such cases, which are known to the Prime Minister, should immediately be transferred to the persecutor office. The Supreme Court community supports unconditional persecution and severe punishing of corrupt judges. In the same time, we strongly protest any unconfirmed, highly biased, and stereotypical references to imaginary cases, particularly made by the Prime Minister of the Polish government and published abroad. Such activity brings harm to thousands of honest judges, who are the important part of the state of Poland.

We support the system of random allotment of cases to individual judges mentioned by the Prime Minister. Such a system should also be applied to Supreme and Constitutional Courts – what unfortunately, was not introduced by the previous reforms. However, we strongly protest against the claim about the practice of “purchasing” of cases by judges.

We also cannot agree with the accusation, directly pointing to the Supreme Court, about the alleged favouring of criminals who betray the VAT system. We have already extensively explained all the related partcular cases. It must also be noted that the Supreme Court did not participate in the acquittal of the criminal charges against Mr. S. Kociołek (the claim by the Prime Minister on December 17, 2017 in Szczecin). In this case the Supreme Court considered the persecutor annulment and abolished the sentences of acquittal.

From the Prime Minister of Poland, whose opinions shape the opinion of the public, we should expect matter-of-factness, and the use of facts that were verified and confirmed.
(translation: Mirek Sopek)
The original:

and here:

Wobec licznych wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dotyczących sądów, w tym Sądu Najwyższego (m. in. w exposé, a zwłaszcza w artykule opublikowanym w „Washington Examiner” z 13 grudnia 2017 r.), stanowczo stwierdzić należy, że teza o dominacji w SN sędziów okresu komunizmu jest chybiona i nie może stanowić obiektywnej podstawy do grupowego przenoszenia w stan spoczynku 40 proc. sędziów. Sam fakt orzekania w czasach PRL nie świadczy o tym, że dany sędzia sprzeniewierzył się niezawisłości i postępował niegodnie. Jeśli Pan Premier dysponuje wiadomościami na temat konkretnych spraw i konkretnych sędziów powinien przedstawić je publicznie, a nie posługiwać się krzywdzącymi uogólnieniami.

Podobnie postąpić powinien wtedy, gdy stwierdza w odniesieniu do spraw sądowych, że „gdy sprawa wygląda na najbardziej dochodową, wymagane są łapówki”. Wiedza o takich sprawach powinna być udostępniona przez Pana Premiera organom ścigania. Środowisko SN popiera bezwzględne ściganie i surowe karanie sprzedajnych sędziów. Sprzeciwiamy się natomiast odwoływaniu się do niepotwierdzonych, obiegowych opinii i stereotypów i to w wypowiedziach Premiera polskiego rządu, publikowanych także za granicą. Krzywdzi to tysiące uczciwych sędziów, którzy są ważną częścią polskiego państwa.

Poprzeć należy system losowego przydzielania spraw poszczególnym sędziom, o którym wspomniał Pan Premier. System taki powinien jednak konsekwentnie działać także w Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym, czego dotychczasowe reformy nie przewidziały. Sprzeciw budzi natomiast zagadkowa teza o praktyce kupowania spraw przez sędziów.

Nie możemy pogodzić się również z kierowanym wprost do Sądu Najwyższego zarzutem rzekomego sprzyjania przestępcom wyłudzającym VAT. W sprawie tej składaliśmy już obszerne wyjaśnienia. Zaznaczyć trzeba także, że Sąd Najwyższy (będący częścią wymiaru sprawiedliwości III Rzeczypospolitej Polskiej) nie współuczestniczył w uwolnieniu od odpowiedzialności karnej S. Kociołka (przemówienie Premiera w Szczecinie 17 grudnia 2017 r.). SN w 2015 r. uwzględnił w tej sprawie kasację prokuratora i uchylił wyroki uniewinniające (sygn. II KK 340/14).

Od Prezesa Rady Ministrów, którego wypowiedzi mają niewątpliwy wpływ na kształtowanie się opinii publicznej, oczekujemy rzeczowości i posługiwania się sprawdzonymi i potwierdzonymi informacjami.
   

No comments:

Post a Comment