Friday, June 14, 2019

Three Pillars of MakoLab - my speech at XXX anniversary of MakoLab creation

This is in Polish and English, intertwined...

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Przyjaciele i Współpracownicy


Jesteśmy razem już od trzydziestu lat. W tym czasie niektórym udaje się wychować całkiem samodzielnych, dorosłych ludzi! To całe pokolenie ukształtowanych jednostek, indywidualności, charakterów, mających za sobą sukcesy i porażki, wzloty i upadki. Nasze dorosłe już dziecko, Makolab, również ma za sobą niezliczone dobre i złe dni, mniejsze i większe wygrane, chwile radości i optymizmu, ale i chwile zwątpienia.
Na szczęście od samego początku istnienia Makolab ma coś, czego niektórzy inni nie mają - solidne podstawy, fundamenty, na których oparliśmy filozofię i kulturę firmy; odnośniki, które pomagają nam kształtować postawy, zdobywać nowe rynki, wdrażać przełomowe rozwiązania i - przede wszystkim - wciąż iść naprzód. Kreować trendy (zamiast jedynie za nimi podążać), otwierać okna (tam, gdzie zastajemy zamknięte drzwi), i łamać zasady (po to, by tworzyć nową i lepszą rzeczywistość).
Jak to osiągnęliśmy? Dzięki wierności trzem filarom, które jak Filary Ziemi Kena Folleta pozwoliły nam nakreślić architekturę świata takim, jakim sami chcemy go widzieć. Zbudowaliśmy Makolab na trzech filarach, tak jak on zbudował swoją epicką powieść o jakże wymownym dla nas tytule.


Dear Guests, Partners, Friends and MakoLab employees,


We have been together for thirty years! During these years some of us succeeded in raising children into quite independent adults - a whole generation of well-formed individuals with their own characters who have experienced successes, failures, highs and lows.
MakoLab, the individual we raised from child to adult, leaves behind an uncountable number of days good and bad, triumphs big and small, moments of doubt and despair, but also moments of joy and optimism.
From the very beginning of its existence, MakoLab has something that most other companies lack – firm fundamental beliefs upon which we have built our philosophy and company culture, points of reference which help us shape our attitudes, conquer new markets, implement new solutions, and – perhaps most important of all - always keep moving forward…
These beliefs help us create new trends (not just follow existing ones), open windows to places which doors are kept closed, and to break rules in order to create new, better realities.
How did we get here? It was all possible because we believe in three basic pillars, which, like in Ken Follet’s novel “Pillars of the Earth”, helped us to sketch the architecture of the world as we wanted to see it. In a similar way to Follet’s epic novel with its meaningful title, we have built MakoLab on three pillars.


Pierwszym z nich jest nieustanna innowacja i poszukiwanie.


Poszukiwanie to dla nas koncepcja o szerokim spektrum. Nie mówimy wyłącznie o badaniach i rozwoju w znaczeniu technologicznym. Poszukujemy także wtedy, gdy zastanawiamy się nad organizacją pracy, urządzeniem biura, nad wszystkim tym, co stanowi codzienność firmy.
Każdy, kto nas zna, wie, że nieustannie szukamy najlepszych rozwiązań i największej efektywności. To oczywiście nie zawsze się udaje. Czasami zapewne nie udaje się wcale, ale naszym wyróżnikiem jest niesamowita motywacja, odważne pomysły i chęć tworzenia. Spoglądamy w gwiazdy, równocześnie mocno stojąc na ziemi. Nie zatrzymujemy się. Wnikliwie analizujemy porażki – patrzymy na błędy z przeszłości, uczymy się na nich, ale wciąż idziemy do przodu.
Innowacja w MakoLab ma też wymiar dosłowny. Nie byłoby nas zapewne w największej firmie samochodowej z Francji, gdybyśmy lata temu nie wymyślili najdziwniejszego systemu CMS, jaki świat widział – systemu, który nie potrzebował Internetu, aby działać. Nie byłoby nas w bankach, jakie pomagają ludziom kupować samochody, gdybyśmy nie stworzyli wizji działania symulacji finansowych. Nie byłoby nas w jednej z najważniejszych firm samochodowych w Niemczech, gdybyśmy nie spróbowali sobie wyobrazić, co może zrobić całkiem realny pojazd mechaniczny, gdy połączymy go ze światem cyfrowym. Nie moglibyśmy tworzyć aplikacji dla lotnictwa, gdybyśmy nie proponowali innowacyjnych rozwiązań.  Nie byłoby nas w wielu amerykańskich firmach, gdybyśmy nie wymyślali rozwiązań, o jakich im się nawet nie śniło. Kreatywność naszych artystów spotykała się z innowacyjnością techniczną naszych programistów w niezliczonych projektach.
Nasze podejście do innowacji widać także tam, gdzie wszyscy innowacji oczekujemy – czyli w naszej działalności R&D. Stworzyliśmy nowy rodzaj Blockchain’a. Zrobiliśmy też pierwsze kroki w kierunku Blockchain’a kwantowego. Jeden z nas zarządza największą i najważniejszą ontologią dla świata finansów, inni budują słowniki dla Komisji Europejskiej, pomagające w zapobieganiu kryzysom finansowym. To globalne sukcesy na miarę największych, międzynarodowych graczy. Dlatego tym bardziej, muszę przyznać, cieszy mnie dzisiejsza uroczystość. Mamy szansę powspominać - z autentycznym niedowierzaniem przyprawiającym o zawrót głowy - to, jak zaczynaliśmy. Te czasy, kiedy drukowaliśmy matryce do produkcji skądinąd profesjonalnych książek i czasopism na byle drukarkach, zupełnie do tego nieprzystosowanych, czy na kalce technicznej, kompletnie się do tego nie nadającej. Czasy kiedy ja, wtedy jeszcze naukowiec, pisałem programy na kartach perforowanych…
Dziś pracujemy nad sztuczną inteligencją, nad samochodami, które za chwilę będą same jeździć. Lada moment będziemy programować komputery kwantowe, które wywrócą świat do góry nogami. Makolab jest i będzie częścią tej nowej, ekscytującej rzeczywistości, bo nasza wyobraźnia i chęć eksploracji nie znają granic.

The first pillar: enduring innovation and research


For us, research is an extensive concept. We do not limit research and development to technology. “Research” includes improving the organization in every way, arranging – and rearranging – our office space and the ways we work. “Research” is everything that informs even the day-to-day existence of MakoLab.
Those who know us know that we endlessly search for the best solutions and maximum efficiency. This, of course, is not always easy to achieve. Sometimes, perhaps, we fail in this, but our strength lies in being driven, having brave ideas, and in an everlasting willingness to create. We look into the stars with our feet firm on the ground. We analyse our failures, examine past mistakes, and thus gain more knowledge and, in turn, move forward.
“Research and Innovation” in MakoLab also have a more literal meaning.
We would not have worked for many years with the largest French car manufacturer, if, long ago, we hadn’t invented the strangest CMS system the world had ever seen: a system which did not need the Internet to operate! We would not be working with banks which help people buy cars, if we had not created a vision for financial simulators at a time when no bank used them. We would not be present at one of the largest German automotive businesses, if we had not imagined what a car could do when we connected it to a grid of data. We would not make apps for connected aircraft if we did not innovate how to make them better and more efficient. We would not be working for many American companies if we could not fulfil their dreams about digital tools. In countless projects like these the creativity of our artists met – and meets – with the technical innovation of our developers.
Our approach to innovation is particularly prominent in the activity we naturally expect to be most innovative in – our R&D efforts. We have created a new kind of Blockchain. We have made the first steps toward Quantum Blockchain. One of our people manages the development of the largest and most important ontologies for the financial industry. Part of our team is building vocabularies for the European Commission with the use of Machine Learning and semantics, with the fundamental goal of preventing any future financial crisis. These global achievements would be a source of pride for the largest international players! All the more reason why I’m full of happiness this evening. We have an incredible chance to reminisce – with a bit disbelief – about our beginnings 30 years ago. The times when we made money on printing offset plates for books and newspapers using primitive printers and plain tracing paper! The years when I, still a young scientist, wrote our software on perforated cards.
Today we work on AI, on cars that will soon drive themselves. In the near future we will program quantum computers which will turn the world upside down.  MakoLab is and will be part of this exciting reality because our imagination and will to explore has no limits.


Drugim ważnym dla nas filarem jest absolutne i radykalne pierwszeństwo klienta.Od samego początku istnienia MakoLab’u rządzi nami zasada „customer sovereignty” – zwierzchność klienta nad nami. Adam Smith, tworząc podstawy kapitalizmu, pisał „the consumer is king”. Ta reguła, sprawdzona i sprawdzana nadal we wszystkich zdrowych systemach ekonomicznych, jest równie ważna w codziennym funkcjonowaniu Makolabu. Wszystko co robimy, robimy dla naszych klientów.
Tak, wiem co powiecie - to truizmy i slogany. Nieprawda. Pilnujemy tej zasady. Wierzymy w nią, choć czasem to naprawdę bardzo trudne. Powiem wam w sekrecie, że czasem mamy wątpliwości. Czasem nawet oceniamy i marudzimy - ten klient nie wie czego chce, tamten nie rozumie...Każdy kto kiedykolwiek funkcjonował w środowisku biznesowym doskonale wie o czym mówię. Ale my w Makolabie od 30 lat robimy wszystko - czasami (choć na szczęście rzadko) aż do działań na granicy opłacalności – aby nasz klient był zadowolony. Nie, nie zadowolony - zachwycony! Oczarowany! Przekonany do nas i przekonany o wartości tego, co mu dostarczyliśmy. Bo to, co dostarczamy JEST najwyższej jakości.
W zwierzchności klienta kryje się istota kapitalizmu – tego polskiego, który budowaliśmy od 1989 roku, i tego europejskiego, i światowego. Jesteśmy jego częścią choćby poprzez fakt, że 80% obrotu osiągamy zagranicą.


The second important pillar: radical customer sovereignty.


From the dawn of our existence there is a rule that has absolute importance for us – customer sovereignty – the authority of the client over us. Adam Smith, creating the foundations of capitalism, said: “The consumer is king”. That rule has proved to work in all healthy economies and is equally important to us here at MakoLab. Ultimately, everything we do focuses on our clients.
Sure, one could say, “this is simply a catchphrase”. It’s not. We believe in it wholeheartedly – even if, at times, it is very difficult. Just between you and me, I admit that we sometimes have doubts. Sometimes we are judgemental: one client doesn’t really know what he wants, another one doesn’t understand what we do… Those who have been in business long enough know these sentiments well. However, from our beginnings 30 years ago, we in MakoLab have been striving – sometimes dangerously close to the limit of profitability – for our clients’ satisfaction. Wait, did I say satisfaction? No, I meant absolute delight. We want our clients to be overwhelmingly convinced by our talents and certain about the value of our products, because what we deliver must be of the highest quality.
Customer sovereignty lies at the heart of all capitalism – be it global, European, or the Polish capitalism we have been building since 1989. We are part of that global system now, especially given that 80% of our revenue comes from abroad.

Trzeciem filarem na którym oparliśmy filozofię Makolabu jest WOLNOŚĆ.


Ja wiem, że na tego rodzaju uroczystościach wypada przytaczać spektakularne case studies, pokazywać realizacje i mówić o sukcesach. To ważne i motywujące. Ale tak naprawdę Makolab powstał na bazie konkretnej potrzeby - potrzeby wolności, którą odczuwałem dokładnie wtedy, kiedy odczuwała ją cała Polska. W czerwcu 1989 roku, którego rocznicę tak pięknie świętujemy!
Głód wolności był na początku bardzo konkretny i materialny – chodziło o wolność do godnego życia i godnego utrzymania rodziny. Z czasem ta sama potrzeba zdominowała filozofię firmy i pozwoliła jej rozwinąć skrzydła. To wszystko działo się na przestrzeni wielu lat - patrząc z perspektywy czasu właściwie dekad! W 2007 roku aktem wielkiej odwagi i głębokiej wolności była decyzja o wejściu na giełdę – pomimo tego jak niewielką byliśmy wtedy firmą. Nie istniała wówczas jednak żadna inna metoda finansowania rozwoju, która dałaby nam tyle swobody i wolności, ile chcieliśmy mieć.
W 2008 roku z kolei potrzeba wolności przełożyła się we mnie na powierzenie sterów firmy Wojtkowi – po to, abym odzyskał wolność do innowacji i poszukiwań. Właśnie wtedy zaczęliśmy odnosić sukcesy poza granicami Polski i zajęliśmy się protoplastą sztucznej inteligencji, czyli sieciami semantycznymi. Zadebiutowaliśmy w Anglii, we Francji, a wreszcie - za oceanem. 
Zastanawiacie się, co nam dała ta wolność, jaka jest jej wymierna wartość? Odpowiem prostym i bardzo aktualnym przykładem; istniała niedawno wielka pokusa dla udziałowców spółki, aby sprzedać firmę. To etap decydujący dla wielu organizacji biznesowych. My jednak oceniliśmy, że taki krok odebrałby nam wolność, którą tak sobie cenimy. Zamiast tego wprowadziliśmy program akcji pracowniczych, dzięki któremu kilku z Was powiększyło grono współwłaścicieli firmy.
Praktykowanie wolności w warunkach firmowych nie jest proste. Wymaga odwagi i determinacji. Wymaga zaciskania zębów. Trudno czasami tę wolność dostrzec w organizacji mocno hierarchicznej i można powiedzieć – niedemokratycznej. Paradoksalnie jednak my rozumiemy wolność nie jako ucieczkę od czegoś, lecz jako możliwość wyboru. Nie jesteśmy “wolni od” lecz “wolni by móc”...
Czasem zdarza się, że pracownicy odchodzą. To także świetny przykład na to jak Makolab rozumie wolność. Ci, którzy nas zostawiają, podejmują świadomy wybór, ale my dbamy o to, by wszystko działo się w przyjaźni. Chcemy by każdy czuł się wolny w swoich decyzjach, jednocześnie wiedząc, że ma w nich nasze wsparcie. Staramy się rozstawać z ludźmi w taki sposób, by nie stać na drodze do ich wolności i jednocześnie umożliwiać powroty. Mamy dziś na sali wielu byłych pracowników – cieszę się, że jesteście dziś z nami i świętujecie sukces, którego sami byliście ważną częścią.


The third pillar which forms our philosophy: FREEDOM.I know perfectly well that during ceremonies like this one it is normal - and expected - to show spectacular case studies, point out our greatest achievements and celebrate our successes. All of that  is important and motivating. But… the truth is that MakoLab has been created out of a concrete need: the need for freedom. Together with all other Poles, I felt this deeply in June 1989, the year of freedom and solidarity which we celebrate this year across the country with so much joy and pride.
In the beginning, the desire for freedom was very down to earth – it was all about the freedom to live a dignified life and to provide for our families. Over time, the same desire for freedom dominated the company culture and allowed us to spread our wings.
All that happened over many years, or, to be precise, over decades. Despite the small size of our company at that time, our 2007 IPO was an act of bravery based on that deep sense of freedom. Floating this company on the stock market was the best way to finance company growth and give us even more freedom.
In 2008, it was out of that same desire for freedom that I asked Wojtek to become the new guardian of the MakoLab ‘child’. At the time I was seeking freedom to innovate and to develop new ideas. Shortly after, we started to work on larger projects outside Poland and initiated works on the precursor of Artificial Intelligence and on semantic technologies. We debuted in France, UK and finally in the US.
Do you want to know what that freedom gave us? What was its measurable value? I will tell you this using a simple and very recent example. Not long ago our company shareholders were tempted to sell the company. This is usually a decisive step for many business organizations. However, we realized that such a step would take away the freedom we cherish so much. Instead we initiated an Employee Shareholder Program and now several of our newest shareholders are our employees!
Practising freedom in the company environment is far from trivial. It requires courage and determination. Sometimes it really is a “grin and bear it” way of life. It is difficult to see true freedom in a highly hierarchical and, shall we say, undemocratic environment. Paradoxically perhaps, we understand freedom not as an escape from duties, but as a liberty of choice. We are not “free from” we are “free to”.
It sometimes happens that company employees leave. In this realm we also practice freedom. Those who leave us make a conscious choice, but if that moment comes, we always nurture an atmosphere of friendship. We want all to feel free in their choices and all to feel our support. We strive to part in such a way that those who leave may also feel free to return. We have many former employees of Makolab here – I’m so happy you are with us today and can celebrate the success you were part of.

I hope that our “Pillars of the Earth” – Innovation, Customer Sovereignty, and Freedom – are, and will remain, as close to you all as they are to me.
I wish the same for all of us and for our now 30-year-old grown-up child – MakoLab!

Mam nadzieję, że nasze Filary Ziemi - Innowacja, Pierwszeństwo Klienta i Wolność - są i pozostaną tak samo bliskie Wam, jak i mnie.
Tego życzę sobie, Wam i naszemu dorosłemu dziś dziecku, 30-letniemu Makolabowi!

Thursday, May 02, 2019

Prime Minister Morawiecki, lying and denigrating Polish judges, crossed all boundaries

The author is a lawyer, a co-founder of the initiative # WolneSądy. He is a candidate for the European Parliament from the list of the European Coalition.

The words of Prime Minister Morawiecki comparing Polish judges to Nazi collaborators are shameful and unacceptable. As a lawyer and as a representative of civil society, who for 3.5 has been demanding respect for the rule of law in Poland and is opposed to destroying the independence of the Polish judiciary, I say: enough!

The Polish prime minister goes to the United States and announces publicly that Polish courts are inefficient and corrupt, and the judges of the communist regime that are ruling in them are like collaborators from Vichy who should be rid of. With this comparison, the Prime Minister exceeded all possible limits acceptable even in the most severe political struggle. He insulted the entire judiciary environment. Ten thousand people who constitute the third, constitutionally equal power in Poland.

And as an example of corruption and corruption, there are still a few of the same examples: a stolen drill, pendrive and sausage. To publicize this, state-owned companies have spent millions on campaigns throughout the country. How does this relate to the whole of the judicial environment? To this crowd of people, excellent lawyers who carry out their work diligently on a daily basis? It is pure demagogy and conscious, populist manipulation.

The same applies to the regime, communist past of judges. The average age of Polish judges is 41 years. So they could not have ruled before 1989 for obvious biological reasons. Like 12 or 13-year-olds, they did not actively participate in the underground struggle of the opposition. Anyway, if the authorities really wanted to eliminate from the justice of anyone who in the 1970s or 1980s had even issued one political sentence, a condemning oppositionist, would write such a formulated law. It's easy. But that's not the intention. The intention is only to subordinate courts and make them offices in which obedient judges-officials make decisions in line with the government's expectations.

In the end, the prime minister repeats what we have heard many times: in the European Union they do not know what is happening here, they have no idea about Polish law and the system of justice. Another absurdity. For several years I have had the opportunity to talk, meet and discuss the Polish rule of law with representatives of the EU institutions. I have personally talked with Frans Timmermens and his officials from the Commission personally, I have participated in debates in the Parliament. I stood before the CJEU due to the pre-trial inquiry regarding the National Court Register and the Disciplinary Chamber. So, based on my own experience, I can assess what the prime minister apparently did not notice or what he deliberately misrepresented. The level of professionalism and knowledge of lawyers and EU politicians who take care of Polish matter, I will not mention the competences in this field of the judges of the Tribunal, is the highest possible. Incomparable to legal knowledge presented by some representatives of the government.

Finally, it is necessary to say "enough" to the constant abandonment of the name of the Polish judiciary. The more so because there are legal grounds for this. On December 20, 2017, when taking Poland, for the first time in the history of the Union, the procedure under art. 7 of the EU Treaty, the European Commission, in its recommendations, ordered the rulers in Poland to refrain from actions and public statements that undermine the legitimacy of the administration of justice.

Prime Minister Morawiecki began his office by attacking the Polish judiciary in an article in the Washington Examineer, so as an initiative # FreeWe have protested, publishing a replica in the same newspaper.

Then similar defamations fell from the lips of the prime minister in the European Parliament or in the pages of "Le Figaro", there was an organized crime group, etc. The last American accent Morawiecki finally crossed the limits of any decency. This should be met with joint support from all Polish legal circles.

Google Translate after: http://wyborcza.pl/7,75968,24696006,premier-morawiecki-klamiac-i-oczerniajac-polskich-sedziow.html 

Saturday, February 23, 2019

Johann Jakob Balmer

We (physicists) have special place in our minds for Johann Balmer (https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Balmer). 

I just read a very funny sentence: 

"Balmer, incidentally, wrote only three physics papers in his life. The first two made him immortal; the third was wrong." 

(Abraham Pais, "Inward Bound")

Friday, January 25, 2019

Political pressure on Polish public TV


The text is in Polish. I'm going to make a summary in English for this slide deck.
The PDF (in Polish) is here.

Sunday, July 22, 2018

You who wronged

Dawid Winiarski.
Beaten by Polish police during protest
against taking over of courts... 
You who wronged a simple man
Bursting into laughter at the crime,
And kept a pack of fools around you
To mix good and evil, to blur the line,
Though everyone bowed down before you,
Saying virtue and wisdom lit your way,
Striking gold medals in your honor,
Glad to have survived another day,
Do not feel safe. The poet remembers.

You can kill one, but another is born.
The words are written down, the deed, the date. […]

[Czesław Miłosz - Translated by Richard Lourie]


Saturday, March 10, 2018

We are writing to you from Poland...


And from many other places in the world, where we live, study and work. We, the Poles, who do not agree with how current policy casts a pall over the Polish-Jewish relations developed over the years. We write to all of you who look at Poland today with disbelief, sadness or anger.

We write because we want you to know that regardless of how radical and inappropriate the positions of Polish authorities or certain groups are, these are not the positions and views of us all. We ask that you keep current politics in perspective, although we know how difficult this may be. There are millions of people in our country for whom the Polish-Jewish dialogue and the truth about common history are important. We write to you as friends to friends, so that you may know that we are there, in Poland and the times that history and heritage bound us, and that we are also bound together in daily life and the future.
The Holocaust was an unimaginable tragedy of the Jewish people – a great failure of humanity. Today, instead of maintaining humility and respect for its victims, attempts are being made to divide us, Jews and Poles.
A law has been ratified by the Polish parliament, which provides imprisonment for speech, statements are being made that seek to whitewash Poles’ involvement in the Holocaust, thoughtless actions are being taken by politicians that arouse anti-Semitic sentiment – all this is not being done in our name. There are more of us, people who think like us, who, seeing what is happening now, feel anger.

We may feel bitterness, we may feel sadness, we may feel rage, but all together we want to say: enough of the silence and divisiveness. We will not allow the years of reconciliation to be destroyed. Only complete truth and solidarity can be the foundation of our co-existence.
Truth, because the pride in those Poles who heroically helped the Jews will not obscure the wrongs that Jews confronted in Poland, including from citizens of our country. We want the whole truth about the Holocaust, however painful it may be. Remembrance of millions of Jews, citizens of Poland, murdered during the war, teaches us to learn from the past.
As in years past, today is also about solidarity. It is about solidarity in seeking the truth, solidarity with the descendants of Holocaust victims, solidarity with the people expelled from home in 1968, and solidarity in the face of anti-Semitism.
We are united by more than a thousand years of common history; Jews are and have been Poles for hundreds of years. They created and continue to create our common country. Anti-Semitism is also aimed at us because it is aimed at people and freedom of speech. That is why we want to say it loud and firmly – NO TO ANTISEMITISM. No to misrepresenting history. That is why we should all unite at this particular time around the truth about those terrible times. So that they may never be repeated. Truth and solidarity are the only ways we can return together to the path of reconciliation so needed by both our nations.

Signed by NGOs:

A Million
Akcja Demokracja
Archiwum Osiatyńskiego
Autonomia
Berliński Kongres Kobiet
Bydgoskie Forum Obywatelskie
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Demokracja Siemiatycze
Dziewuchy Dziewuchom Węgorzewo
FARSA Londyn
Femini Berlin Polska
Forum Dialogu
Forum Kraków
Front Gorzów FG 2018
Fundacja ClientEarth
Fundacja im. Bronisława Geremka
Fundacja Liberte!
Fundacja Idealna Gmina
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej Kraków
Fundacja Krystyny Jandy na rzecz Kultury
Fundacja Lege Pharmaciae
Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza
Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej “OKO”
Fundacja Pole Dialogu
Fundacja Szkoła Liderów
Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych
Gildia Polskich Reżyserów i Reżyserek Teatralnych
Gildia Reżyserów Polskich
Grupa Artystyczna Teraz Poliż
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Inicjatywa #WolneSądy
Inicjatywa “Nie w moim imieniu”
INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa
Instytut Spraw Publicznych
Klub Inteligencji Katolickiej
Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji Region Dolnośląski
Komitet Obrony Demokracji Region Kujawsko-Pomorski
Komitet Obrony Demokracji Region Lubelski
Komitet Obrony Demokracji Region Lubuski
Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki
Komitet Obrony Demokracji Region Małopolski
Komitet Obrony Demokracji Region Mazowiecki
Komitet Obrony Demokracji Region Opolski
Komitet Obrony Demokracji Region Podkarpacki
Komitet Obrony Demokracji Region Podlaski
Komitet Obrony Demokracji Region Pomorski
Komitet Obrony Demokracji Region Śląski
Komitet Obrony Demokracji Region Świętokrzyski
Komitet Obrony Demokracji Region Warmińsko-Mazurski
Komitet Obrony Demokracji Region Wielkopolski
Komitet Obrony Demokracji Region Zachodniopomorski
Krytyka Polityczna
Kultura Liberalna
Kultura Niepodległa
Lęborskie Dziewuchy
Manifest Wolnej Polki
Obywatele Kultury
Obywatele Nauki
Obywatele Solidarnie w Akcji
Obywatele RP
Obywatele Dla Edukacji
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Ogólnopolski Strajk Kobiet: Gryfino, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Kraków, Koszalin, Lublin, Opole, Piła, Piotrków Trybunalski, Poznań, Puławy, Sanok, Sławno, Świnoujście, Warszawa, Węgorzewo, Wrocław, Zajęczniki, Zgorzelec, Zielona Góra
Polski PEN Club
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
Poznań Wolny Od Nienawiści
Pracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
Projekt:Polska
Protest Kobiet
Radomianie Dla Demokracji
Radomska Inicjatywa Kobieca
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce.
Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Niepodległej
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
Stowarzyszenie Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza
Stowarzyszenie Stop Stereotypom
Stowarzyszenie Śląskie Perły Rybnik
Studencki Komitet Antyfaszystowski
Toruńskie Dziewuchy
Towarzystwo Dziennikarskie
Unia Polskich Teatrów
Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom
Wspólna Zielona Góra


Suported by Lech Wałęsa.

Sunday, February 18, 2018

Can we (safely) adopt the key traits of the minds of snipers in our business and private lives?


This is my review of David Amerland „The Sniper Mind. Eliminate Fear, Deal with Uncertainty and Make Better Decisions”. (https://davidamerland.com/the-sniper-mind.html)

As I know the author in person and feel honoured by our relation – I started reading his new book soon as it was published. I valued his technical books high and one of them (“Google Semantic Search”) was already a great source for inspiration for myself and my co-workers and a confirmation that our investment of time and energy into Semantic Technologies was not a misplaced effort.

Since then, and despite two more books in the general area of the social media and SEO domains, David started to evolve toward more fundamental matters that have impact on the life of businesses in the digital era and us – as the pillars of these businesses. His “The Tribe That Discovered Trust” touched the most vital feature of the business in the digital world – the trust – and how to create and regain if it was lost.

“The Sniper Mind” goes even further and marks David’s entry into an area that could perhaps be called business self-help books (what is in some sense corroborated by its subtitle), although I’m afraid to apply such a classification to that outstanding book…
Before I go to the essence of the book, I must admit I was initially deeply concerned if I ever would like it! My fear came straight from David’s choice to choose snipers and their minds as a source of inspiration! My convictions, beliefs and everything I value in life is based on the foundation of the utmost importance of human life. I really believe that killing a person is to kill the entire universe with its meaning – because the meaning of the universe, the world, societies and the nations comes, to me, only from the representation of the reality in and by our minds. To be clear, I’m not solipsists of any kind – I just am sure that everything we attribute to the concept of MEANING comes from and only from human consciousness and human spirit embedded into, or emerging from, our brains and bodies.
Whatever side they take, the side we find as “our” or even morally justified – the role of the snipers is to kill. This is just a fact we can’t deny. Of course, I’m old and experienced enough not to subscribe to idealistic pacifism at all cost, and I understand that in too many cases today, when we have people whose goal is to kill and destroy – there is often no other way than to kill them before they kill us and our beloved. I understand it. Nonetheless, there was a huge barrier inside myself to accept lightly David’s choice…

So it took me long time and tens of turns of the pages from its more than 400 leaves tome to cope with my resistance…

That time came with the help of the author, who suddenly explained it all:

“Sniper skills are next to useless to us, of course, unless we can metaphorically bottle them and transfer elsewhere”

Later, long into the book he makes it even clearer:

"The aim of this book is not so much to uncover the overlaps between all the different activities people engage in and then connect the dots between them to draw a picture of the mind's ability to perform at seemingly unhuman levels. That would be pointless. Everything uncovered, documented, itemized, and explained is designed to give us a chapter-by-chapter skill set to work upon, improving our own capabilities, acquiring new ones, changing our mind-set so that we are no longer ruled by circumstance, we are no longer blindly reacting to events around us and are capable of taking positive action to make our own decisions and control our own destiny"

So here we are, reading about the snipers’ experiences in their battlefields. We are able to know many by name (like famous John Ethan Place, Craig Harrison or Simo Häyhä and many more), some of others remained anonymous.

David Amerland deeply analyses the most important skills of great snipers to find that what makes them great is not only related to the military training – in many ways the more important is their ability to control filings and emotions, and act in constructive way in situations where most of us would be, at least, demotivated. We discover, through their experience, that it is impossible to draw a boundary between the mind and the body – the lesson frequently forget today…

All this has lots to do with the working of our brains. The book is full of references to neuroscience and psychology (can’t forget great references to the works of Amy Cuddy or David Eagleman). What I liked the most are the references to the meditation techniques, Zen and Vedic Sanskrit teaching (including the great: “Yad bhavam tad bhavati” – “You become. As you think”). In one of the Appendixes to the book the author gives the simple, yet effective lesson of meditation. We are frequently reminded in the book about the “other” dimension of our consciousness: “I listened to the silence of my mind” – comes from one former SEAL sniper.

All this relates to our, “normal” lives. I specifically made the word quoted, as in today’s business (and frequently – our private life) environments, nothing is normal anymore - and what we need, is exactly the strength of character and an ability to focus to the absolute maximum – to empower ourselves and the others – to create “a motivational platform” upon which we can build and grow and avoid “excessive worries” and “negative outcomes”. (Now I quote the concept from the book and syndromes it helps to dispel).

The book has interesting and repetitive structure, which helps to understand how a given facet of snipers’ experiences translates to a “Business Cases” and which skills of the snipers form an “Acquisition List” we could apply to our business activities.

There is a sentence in the book that perhaps makes this review complete:

"Because of the complexity of each of us as individuals is a microcosm of the world around us, the first battle we fight which we need to win is always with ourselves"

And with this quote, which so beautifully summarizes the central David’s Amerland message, I end my review.

I strongly recommend the book to all who understand how difficult is to be active in business today and who need support, guidance and examples …

 
Amazon.com: DAVID AMERLAND helps multi-national clients and start-ups to organize their SEO and Social Media strategies. He is a business journalist, author and international speaker. He blogs about social media and search engine optimization, writes for a number of prominent websites including Forbes, and advises corporations on their social media crisis management techniques. His books on SEO, Social Media and web trends demystify the complexity of the subjects they cover for readers around the world.

 Mirek Sopek
Lodz, Poland, February 18, 2018

Tuesday, January 09, 2018

Alternative reality of (some) young people in Poland ...

Not long time ago I got into a fierce arguments with some young men and women on Facebook. The dialog was in English, because it started from my comment about the article on the wall of some prominent Eurosceptic who, for a while, was an advisor to some Eurosceptic minister for foreign affairs of Poland.

One young man, in a typical manner to many young people, called me moron, uneducated and an enemy of Poland. He used mudslinging language to speak about many Polish politicians and journalists.

Normally, I should stop answering and ignore the hothead. However, in the course of the discussion he used arguments that are so frequently used today by the right-wing populist government to justify their crackdown on the democratic institutions in Poland, that I decided to refute some of them.

I do not expect these hotheads to change their mind - my experience tells me that once they fall into the false realm and the alternative reality - they stay there. However, I feel moral obligation to refute the crazy fallacies. Perhaps my silent voice will be noticed by some people …

Fallacy No 1 - The majority of judges (14/15) of the previous Constitutional Tribunal (before the unconstitutional changes made by PiS (Law and Justice - ruling right-wing party) in December 2015) were "appointed by PO". Liberal "PO", The Civic Platform was in power for 8 years in Poland, now is in opposition.

First, Constitutional Tribunal Judges are appointed by Polish Parliament. The legal system does not allow any other bodies to appoint judges (in some other jurisdiction such possibilities exist). So a political party can not appoint them. However, as the judges are recommended by the MPs and the MPs belong to specific parties or parliamentary clubs, if someone wants to prove that a judge is political, the one can find who recommended him (which group or club) and use the recommendation as a surrogate of "the appointment". This is of course a very twisted argument.
So, if we want to dig deeper, the only remaining resource to corroborate the suspected judge's "affiliation" is to look into the voting on that judge and see if she/he was appointed by the parliamentary majority or indeed only by the party or a coalition that recommended her/him.

Following the resource, I have computed the percentages of votes that were cast for some selected prominent judges of the previous court:
Prof. Leon Kieres - 79%
Prof. Andrzej Wróbel - 56%
Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka - 58%
Stanisław Rymar - 47%
Prof. Marek Zubik - 47%
Prof. Piotr Tuleja - 81%
Prof. Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz - 97%
Prof. Stanisław Biernat - 63%
Prof. Andrzej Rzepliński - 52%

What is important in my calculation is that I computed the percentages of the approving votes to the total number of MPs (while, perhaps, I should use the number of voting MPs in any given voting - what would result in much higher scores - I just wanted to minimise the bias)

So what we see, is that in only two of nine cases, the judges were elected with the percentages of votes below 50% of all MPs.

One could ask - so where was the argument of these sceptics coming from? As I wrote above, their first fallacy is to substitute "recommendation" by "appointment".

However, what they also forgot to tell is that the current majority (PiS) was basically not recommending judges to Tribunal even when they could. They started doing so only after they changed the law and allowed for non-constitutional changes of the Tribunal rule... Why they did not do so - I do not know. Perhaps they did not have "loyal" judges or whom they had was like Mrs. Julia Przyłębska (who passed her exams low and was (in 2001) negatively recommended for a position at a local court)? To the horror of many, such undereducated judge became later the ... president of the Constitutional Court...

Fallacy No 2. The judges were corrupt and were exonerating each other.

This fallacy was officially presented by Mr. Morawiecki - Polish Prime Minister and was already rejected by the Supreme Court after the accusations by the minister. I translated it already to English and published here. Despite the call by judges, Mr. Morawiecki did not make any substance to this claims. Well, it was always possible, that some isolated judges or persecutors were corrupt. It happens everywhere. However, Poland was known to fight the corruption on all levels of the system, including the judiciary. As I'm seasoned businessman and scientist here for the last almost 30 years, I witnessed how gradually the corruption was going away from our life. We made remarkable progress, and it is visible in the constant growth of indexes of transparency.

Fallacy No. 3 -  around 75% of all Polish media outlets are owned by Germans.

This argument is now more and more often risen in the official media. To me it is a signal that the ruling party will attempt the crackdown on the free media, and it is easy to "sell" such a step saying "75% is owned by Germans".

What is the reality then?

When we speak about television, we have no German owner in any of the 10 most important outlets. The market is divided into Polish and American capital (with Scripps Networks Interactive as the most important non-polish player owning 4 out of 10 outlets). However, if you calculate the percentage of viewers - you get the number close to 30% of the audience watching "American owned" outlets. And I do not even need to tell to reasonable people, that they do not really represent "American interests" in their messages ...

When we analyse the press, first come daily newspapers. Here, after polish owned press (55%) we indeed have German-Swiss capital with... 43% of the titles' readers. When we analyse weekly journals, the majority (80%) is in polish hands, with only Newsweek (20%) belongs to German-Swiss owners.

Now, comes The Radio....
Here, only one family (RMF) is in "German hands" with about 26% of the listeners. About 15% is in "French hands" and all the rest in "Polish hands"...

Finally let's see the digital media (internet portals). Here we have about 44% in "German" and "German-swiss" hands, and everything else is shared between polish (40%) and American owners (16%) .

So, where the claim about "75% of media outlets" comes from?
It is just a pure fantasy...

Conclusion

There are many people, who are totally blind to the facts and the reality. They became so anti-EU that it sounds really dangerous.

In one totally amazing case, a young woman wrote that "EU gave us Biedronka" (Biedronka /The Ladybird - is the low cost stores network), and forgot about the open boarders, ability to do business all across Europe, free travels and ability to leave, invest, learn and teach in so many countries...

I marvel how totally blind are those people.

In another case, I had a person who (I mentioned him above here) who was a consultant to the Polish ministry of Foreign affairs... Can you imagine that? In this case I think it is not just stupidity and empty naivety. This is just open hostility and hatred to the brave Polish people, disguised as the "truth telling" agent ... BTW, this minister was just dismissed by its own political friends, so that guy I refer to is no more than a laughing stock now...

Enough. God: have mercy on us…


Sources

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/media-w-polsce-do-kogo-nalezy-prasa-,138,3,1988746.html

https://blogobywatelskiegorozwoju.pl/kto-wybieral-sedziow-trybunalu-konstytucyjnego/

http://trybunal.gov.pl/en/


Sunday, December 31, 2017

Hundreds against several - the open letter of more than 2500 polish scientists against 15 supporters of the government ...

The original Polish & English translation can be find here: https://sites.google.com/site/slpnp2016/

"Recently, 15 Polish scientists have written a letter to Frans Timmermans, criticizing triggering Article 7 against the Polish government.
We respect anyone's right to voice their opinion. We also respect those who signed the letter—many are our colleagues and teachers. However, we find the key claims of the letter unfounded and its language deeply divisive, even offensive. The purpose of the present statement is to make clear that a significant part of the Polish academic world rejects the accusations and innuendos contained in the letter, as well as its hostile tenor. The main claim of the letter is that European Union is trying to "overthrow our democratically elected government" , in order to destroy the strong Polish democracy, so as to be able to govern Poles and other European nations, using "a totalitarian social engineering" of political correctness and to keep supporting a host of "domestic and international thieves". Another reason is Polish government's refusal to admit refugees and, especially, the Polish "freedom of beliefs perhaps the most hated by the EU officials" . These grave charges were made with virtually no justification. They are supported only by sweeping statements like "our current judiciary system represented nothing but a self-protecting postcommunist organization". At the same time, the authors implore their "friends from academia and beyond" (in a letter addressed to Mr. Timmermans) to "think whether you have some serious grounds to believe your media. What if they lie?". In reality, there are absolutely no grounds to believe the main statements of the letter. The claim that the EU hates Polish freedom of belief and is trying to destroy it is preposterous. The opening criticism "It is strange by itself, that these EU personalities, themselves just appointed - not elected, love so much democracy" is an attempt at irony but comes out as a clumsy insult. The authors present no legal arguments or expertise, beyond a vague statement that "the proposed changes in our judiciary system are the same or are very similar to those, which exist in other Western countries systems for decades". In view of the international political situation, and of the Polish geographical position, it is of utmost importance for Poland to remain one of the key EU states, and for this it is imperative to treat the statements by the EU authorities seriously. We regret to conclude that our colleagues decided to put their signatures under a letter of dubious quality, containing standard propaganda slogans instead of arguments, written tenuously, inaccurately and aggresively. We want to make clear that we do not support its contents, its hostility or its awkward style. Statements on important political subjects should be argued carefully and we are supporting the idea of such a discussion. Making arbitrary accusations, regardless of one's political views, is harmful for the community, for Poland and for Europe."

I have also signed the letter.
Mirek Sopek

PS. The photo I used here was made by AFP Photo/Wojtek Radwanski (from https://www.yahoo.com/news/thousands-protest-against-polish-government-control-state-media-164547203.html)